PALVELUT

KESTÄVÄT TYÖELÄMÄN RATKAISUT

PALVELUT

KESTÄVÄT TYÖELÄMÄN RATKAISUT
Päivittäiset työsuhdeasiat

Päivittäiseen työoikeusneuvontaan kuuluu:

 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Toimitusjohtajasopimukset
 • Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen
 • Työehtosopimusasiat
 • Syrjintä- ja yhdenvertaisuusasiat
 • Työaika- ja vuosiloma-asiat
 • Perhevapaat, sosiaalietuudet, eläke- ja palkitsemisasiat
 • Työelämän tietosuoja-asiat
 • Vuokratyövoiman käyttö
 • Kansainväliset työsuhteet
 • Työsuhteen päättämisprosessit
 • Salassapitovelvoite sekä houkuttelu- ja kilpailukiellot
Työoikeudellinen riidanratkaisu

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus työnantajien ja yritysjohdon avustamisesta ja edustamisesta kaikenlaisissa työoikeudellisissa erimielisyyksissä, neuvotteluissa sekä oikeudenkäynti- ja välimiesprosesseissa.

 

Työoikeudellisiin riidanratkaisupalveluihimme kuuluu:

 • Työsuhteen kestäessä ilmenevät erimielisyydet
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet
 • Syrjintää ja yhdenvertaista kohtelua koskevat erimielisyydet
 • Työsuhteen päättämisneuvottelut ja päättämissopimusten laadinta
 • Välimiesmenettelyt asiamiehenä ja välimiehenä toimiminen
 • Työtuomioistuinriidat
 • Työsuhteeseen liittyvät siviilioikeudelliset ja rikosoikeudelliset riidat
Yhteistoiminta ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt

Asiantuntijoillamme on mittava käytännön kokemus erilaisten yhteistoimintaprosessien ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta niin ulkopuolisina juridisina neuvonantajina kuin yhtiön omina sisäisinä juristeina.

Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yhteistoimintapalveluihimme kuuluvat:

 • Uudelleenjärjestelytoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
 • Yhteistoimintaneuvotteluiden aikataulun ja sisällön suunnittelu
 • Yhteistoimintaneuvotteluiden pöytäkirjojen laadinta
 • Käytännön tuki yhteistoimintaprosessien toteutuksessa
 • Asiantuntijoiden ja esimiesten ohjeistaminen ja koulutus
 • Yhteistoimintaneuvottelujen päättymisestä aiheutuvien henkilöstövaikutusten arviointi ja käytännön toimenpiteissä avustaminen
 • Avustamme asiakkaita myös muissa yhteistoimintavelvollisuuden piiriin kuuluvissa asioissa kuten tiedottamisvelvollisuuksiin ja erilaisten selvitysten, suunnitelmien ja periaatteiden laatimiseen ja antamiseen liittyen.
Yritysjärjestelyt, ulkoistukset ja muut liiketoimintasiirrot

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus kotimaisten ja rajat ylittävien yritysjärjestelyiden, ulkoistamisprojektien ja liiketoimintasiirtojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Due diligence
 • Työntekijöiden vastuukysymykset
 • Työnantajavastuut
 • Sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset
 • Yritysjärjestelyiden henkilöstövaikutukset
 • Työ- ja johtajasopimusten ehtojen muutokset
Työturvallisuus

Avustamme asiakkaitamme kaikissa työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijoillamme on laaja käytännön kokemus sekä työnantajien ja yritysjohdon ulkopuolisena juridisena neuvonantajana että yhtiön omana sisäisenä juristina.

Työturvallisuuspalveluihimme kuuluu:

 • Yleinen neuvonta
 • Työnantajan avustaminen ja edustaminen työturvallisuusviranomaisissa
 • Työturvallisuuteen liittyvät rikos- ja siviiliprosessit
Työoikeudelliset rikosasiat

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus työnantajien ja yritysjohdon avustamisesta ja edustamisesta työsuhteisiin liittyvissä rikosprosesseissa, kuten työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa sekä työnantajaa kohdanneissa väärinkäytöstapauksissa.

Palveluihimme kuuluu muun muassa:

 • Esitutkintapyynnön laatiminen työnantajan puolesta
 • Epäillyn avustaminen esitutkintavaiheessa
 • Vastaajan avustaminen rikosoikeudenkäynnissä